Manevi Arınma: Tövbe

Çarşamba, 05 Aralık 2018 12:43
Cenab-ı Allah, insanı eşref-i mahlukat olarak yaratmış ve imtihan vesilesiyle dünyaya göndermiştir. Âdemoğlu için dünya hayatı, sonu ebedî saadet ya da ebedî hüsran olan bir yolculuktur. Allah Teala, insanı bu yolculuğu esnasında yalnız bırakmamış, ilahî kitaplar ve peygamberler aracılığıyla uyarmış, sırat-ı müstakim üzere olması için akıl ve irade ile desteklemiştir.…

Editörden

Cuma, 02 Kasım 2018 22:33
Gençlik, insan hayatının özel bir evresidir. Yaşam yolculuğunda sosyal ve psikolojik açıdan pek çok yeni durumla karşılaşan insan, bu aşamada, bütün hayatını şekillendirecek kimi tutum ve davranışlar geliştirir. Çocukluk bitmiş, yetişkinliğin eşiğine varılmıştır. İnsanın kendine ve çevresine karşı yeni sorumlulukları ortaya çıkmıştır. Gençlikte ferdiyet ev, arkadaş ve okul ortamında gelişip…

Din Hizmetine Adanmış Ömürler

Salı, 02 Ekim 2018 21:17
İslam’ın ilk yıllarından itibaren din hizmetlerinin yürütülmesi önemli bir konu olmuştur. Başta imamlık ve hatiplik olmak üzere din hizmetlerini yürütenlere “Hademe-i Hayrat”, yani hayra hizmet edenler denilmiştir. Aslında hayra hizmet, ihtiva ettiği geniş anlam bakımından cami hizmetlerinin dışına da taşan, geniş kapsamlı bir ameldir. Nitekim hayra hizmet için yer, zaman…

Geçmişten Günümüze Kur'an Eğitimi

Salı, 04 Eylül 2018 00:31
Kur’an-ı Kerim, Müslümanların hayat rehberidir. Hz. Peygamber’den (s.a.s.) günümüze kadar tahrif olmadan gelen ve kıyamete kadar Cenab-ı Allah (c.c.) tarafından muhafaza edileceği açıkça beyan edilmiş Kitabımızdır. (Hicr, 15/9.) Bununla birlikte nüzulünden itibaren Müslümanlar onun korunmasına, hıfzedilmesine ehemmiyet vermiş ve bu doğrultuda müesseseler geliştirmişlerdir. Müminler için her zaman temel başvuru kaynağı…

Medeniyet Krizi

Pazartesi, 06 Ağustos 2018 13:06
İbn Haldun, medeniyetlerin de tıpkı insanlar gibi doğup büyüdüklerini ve öldüklerini söyler. Bu açıdan dünya tarihi bir çeşit medeniyetler mezarlığıdır. İslam medeniyetini her daim diri tutan hususiyet, onun beslendiği kaynakların tahrif olmadan, zedelenmeden bütün canlılık ve parıltısıyla bugüne ulaşmasıdır. Kıyamete kadar geçerliliğini yitirmeyecek olan din-i mübin-i İslam, müminlere yine kıyamete…

İstikamet Üzeri Olmak

Salı, 03 Temmuz 2018 10:41
İnsan, imtihan vesilesiyle geldiği dünyada yaratılış gayesine uygun bir yürüyüşle mükellef tutulmuştur. Bireyin hayatını beşikten mezara kadar bir bütün olarak düzenleyen ve fıtratına en uygun davranış kalıplarıyla donatan İslam, inancın davranışa yansıması hâlinde asıl anlamını bulacağını vazeder. Müberra kitabımız Kur’an-ı Kerim’de, “İman edip salih amel işleyenler” birbirinden ayrı tutulmamış, aksine…

Tebliğde Dil ve Üslup

Perşembe, 31 May 2018 13:39
İslam bir usul ve üslup dinidir. Ortaya koyduğu prensipler manzumesini en az o prensipler kadar değerli bir mazruf içinde bireye ve topluma sunar. Tebliğ ve irşat faaliyetinde bulunan din gönüllüleri başta olmak üzere, “iyiliği emredip kötülüğü sakındırmak” için gayret sarf edenlerin dil ve üsluplarında bir olgunluk olması da önemlidir. Kendisini…

İsraf ve Tüketim Kültürü

Cumartesi, 05 May 2018 18:08
İslam dini her konuda olduğu gibi tüketimde de belli bir dengenin, israf ve cimrilik arasında bir yolun gözetilmesini emretmiştir. Müslüman, hayatının her alanında ölçü ve dikkat içinde olan, çevresindeki fakir ve yoksulları koruyup gözeten, imkânları ölçüsünde onlara yardım elini uzatan kimsedir. Yüce Rabbimizin, “Ey Âdemoğulları! Her mescitte ziynetinizi takının (güzel…

Göç ve Sosyokültürel Değişim

Cumartesi, 31 Mart 2018 17:42
Tarih boyunca güncelliğini koruyan, farklı şekillerde varlığını devam ettiren göç; sebep ve sonuçlarıyla insanlığın gündemini her zaman meşgul etmiştir. Göçün tarihi insanlık tarihiyle başlar. Coğrafya, güvenlik ve sosyal sebeplerle bir yerden başka bir yere gerçekleşen hareketlilik anlamına gelen göçü önemli kılan husus toplumlar arasında meydana getirdiği etkileşimdir. İnsan doğumundan itibaren…

Tarih Bilinci

Cumartesi, 03 Mart 2018 18:06
Tarih, hem milletlerin hafızası hem de bugünün açıklayıcısıdır. Bugün toplumsal pek çok tutum ve davranışın arka planında tarihsel kodlar yer alır. Nasıl ki birey psikolojik manada yaşadıklarının toplamıdır, toplumlar da içinden geçtikleri tarihî süreçlerin neticeleri olarak varlık kazanırlar. Milletlerin tarihi, onları ayakta tutan, besleyen, koruyan kökler mesabesindedir. Tarihiyle kültürel, fikrî…