Tövbe

Çarşamba, 05 Aralık 2018 12:19
Yüce dinimiz İslam, saygın ve üstün vasıflarla donatılmakla birlikte, aynı zamanda çeşitli zaaflarla yüklü bir varlık olarak dünyaya gelen insanın, düşünce ve aksiyon planında zaaf ve sapmalara yenilmeden kulluk yolculuğuna devam edebilmesi için her daim yolunu ve ufkunu aydınlatmaktadır. Yaşadığı dünya hayatında Rabbinin rızasına ulaşmayı nihai hedef edinen insanın bu…

Peygamberimiz ve Gençlik

Cuma, 02 Kasım 2018 22:32
Gençlik; insanın, kendisini, evreni ve Yaratıcı'yı anlamlandırma sürecinde, varlık sahasında benliğini ön plana çıkararak eşya ve hadiseleri yorumlamayı tercih ettiği, bununla birlikte iç dünya-dış dünya dengesinde bazı gel-gitleri yaşadığı fırtınalı bir dönemdir. Bu açıdan, çevreyle iletişim kurma sürecinden kimlik inşasına ilk adımların atıldığı gençlik devresi, ömür sermayesinin en önemli kazanımı…

Din Hizmetlerine Adanmış Ömürler

Salı, 02 Ekim 2018 21:19
Yaşadığımız hayatı ve evreni fizik ve metafizik boyutuyla anlamlandıran yüce dinimiz İslam; inanç, bilgi ve ahlakla bezenmiş huzurlu bir hayatı tesis eden ve insanlığa ebedî kurtuluşu gösteren ilahi bir nizamdır. Temel inanç esasları, ibadet ve ahlak umdeleriyle hayata hakikat penceresinden bakmayı öğreten dinimiz, saygın ve üstün vasıflarla donatılmakla birlikte, aynı…
Bizleri aşama aşama kemale eriştiren Rabbimizi tanımamızı sağlayan, bizlere varoluş sebebimizi bildirip önce kendimizle sonrasında insan, eşya, tabiat ve kâinatla ilişkimizi düzenleyen, ebedî mutluluk yurdu ahireti müjdeleyerek onun izdüşümü mesabesindeki dünyayı anlamlandıran bir kitap olan Kur’an-ı Kerim’i öğrenip okumak, öğretmek, dinlemek, anlamak ve anlatmak, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden bugüne hem…

Medeniyet Krizi

Pazartesi, 06 Ağustos 2018 13:05
İnsanın dünya ve ahiret mutluluğunu amaçlayan dinimiz İslam; iman, ibadet ve ahlak merkezli değerleri bireysel ve toplumsal zeminde hayatın her alanına taşımıştır. Bu bütüncül inancın ve en büyük ideal olarak benimsenen güzel ahlakın müntesipleri olarak Müslümanlar, İslam’ın doğuşundan itibaren bir asırlık süre zarfında Afrika’dan Balkanlar’a, İspanya’dan Orta Asya’ya; kısaca dünyanın…

İstikamet

Salı, 03 Temmuz 2018 11:16
İstikamet; söz, düşünce ve davranışlarımızın karar/istikrar boyutunu ifade eden ve bir müminin hayat serüveni içinde en hassas çizgisini ortaya koyan bir kavramdır. İstikamet, Kur’an ve sünnet ilkeleri ile yaşanan bir hayatın neticesinde asil bir duruşun tezahürü olarak ortaya çıkmaktadır. Söz konusu neticenin arka planında ise istikametin rotasını tayin eden iman,…

Tebliğde Dil ve Üslup

Perşembe, 31 May 2018 14:01
Kişiden dış dünyaya yansıyan eylem ve söylemler niyet, irade ve düşünce süzgecinden geçtikten sonra varlık alanı bulmaktadır. Bu sebeple, karşımızdakine yönelik yaklaşımımızı, iç dünyamızdaki süreçler tayin etmektedir. “Ameller niyetlere göredir.” (Buhari, Bedü’l-vahy, 1; Müslim, İmare, 155; Ebu Davud, Talak, 11.) nebevi öğretisi de söz konusu tespiti güçlendirmektedir. Dolayısıyla, dışımızdaki dünyaya…

İsraf

Cumartesi, 05 May 2018 18:08
Genel olarak herhangi bir konuda aşırı gitmeyi, dinin ve aklın belirlediği ölçülerin dışına çıkmayı, imkânları meşru olmayan amaçlar için kullanmayı ve saçıp savurmayı ifade eden israf; aynı zamanda insanın varoluş bilincini, hayatın gayesini, imkânların geçiciliği konusundaki en büyük gaflet ve aldanışı da içeren bir kavramdır. Bugün bireysel anlamda ve küresel…

Göç ve Sosyokültürel Değişim

Cumartesi, 31 Mart 2018 17:41
İnsanın serüveni cennetten dünyaya göç ile başlar. İnsanlık tarihinin en eski gerçekliklerinden birisi, insanoğlunun, doğal afetler, kültürel sebepler, inanca dayalı tercihler, ekonomik ve insani gereksinimler vb. farklı sebeplerle kendisini ait hissettiği mekândan ayrılmak zorunda kalışıdır. Yola revan olanlar için her göç, onurlu ve güvenli bir hayatı yaşamak için yeni bir…

Tarih Bilinci

Cumartesi, 03 Mart 2018 18:06
Tarih; insan topluluklarının, geleceği etkileyecek şekilde geçmişte meydana getirdikleri olayların sebep ve sonuçlarını, kültürlerini, coğrafyalarını ve birbirleriyle etkileşimlerini yer, zaman ve özne boyutuyla belgelere dayanarak nesnel bir şekilde ele alan ilimdir. Bu yönüyle tarih, milletlerin geçmişleriyle irtibatını sağlayan ve geleceğine yön vermelerinde etkili rol oynayan bir değerdir. Zaman ve mekân…