Bütün Müslümanların çetin bir sınavdan geçtiği günümüzde, her mümin, kullandığı dilde, dini kurumlarımıza, kardeşliğe halel getirecek iddia, ifade ve söylemlerden uzak durmalı, özellikle siyasetçiler, yazarlar, akademisyenler, âlimler ve karar verici konumunda bulunan herkes, sorumluluk bilinciyle hareket etmelidirler. Bir bütün olarak din, insanın Allah’la, hemcinsleriyle ve varlıkla olan ilişkilerini vahiy düzleminde…
Sünnet kavramına dair İslam düşünce tarihinde çok farklı tanımlar ve yorumlar yapılmıştır. Bunları şöylece sıralamak mümkündür: Sünnet “Hz. Peygamber’in söz, fiil, onaylamalarıdır. (kavl, fiil ve takrir)” “Hz. Peygamber’in şer’î delil olmaya elverişli söz, fiil ve onayları”, “farz ve vacip dışındaki dinî hükümler” ve son olarak “Hz. Peygamber’in yaşayış şekli” veya…

İSLAM TEFEKKÜRÜ VE HZ. MUHAMMED (S.A.S.)

Perşembe, 02 Kasım 2017 12:07
Tarihin derinlikleri içinde kaybolmuş nice medeniyetler ve bu medeniyetlerin ana umdelerini oluşturan farklı tefekkür tarzları olduğu gibi, kadim geçmişten günümüze ulaşan pek çok akıl yürütme biçimi ve düşünce sistemi de vardır. Bilinen tarih boyunca Hint ve Çin Felsefelerinin Brahmanist, Budist, Taoist, Konfüçyanist biçimlerinden Mısır Hermetizminden Babil Bilgeliğine, Pers Zerdüştlüğünden Antik…
Peygamberimizin (s.a.s.) örnek alınmasının çok önemli görüldüğü ve dinî bir gereklilik olarak kabul edildiği Osmanlı toplumunda halk, gündelik hayatta sünnete uygun yaşamaya çalışmış, ayrıca her sınıftan insan, her fırsatta ona olan sevgi ve bağlılığını bir şekilde göstermenin yollarını aramıştır. Bilindiği gibi, Sultan Çelebi Mehmet’ten itibaren Osmanlı hükümdarları, “Surre Alayları” düzenlemiş…

MEVLİT SADECE MEVLİT MİDİR?

Perşembe, 02 Kasım 2017 10:48
Sana şair diyen, oğlum, seni gördüm yalnız!Kimi mevlidci diyor...— Ah olabilsem, nerede!Yetişilmez ki Süleyman Dede yükseklerde.” M. Akif Ersoy Mevlit, Hz. Peygamber’in şanını yüceltmek maksadıyla kaleme alınmakla kalmamış, milletimiz onu doğumda, düğünde, cenazede, nişanda, nikâhta, evlilikte, askere uğurlamada, ölünün yedisinde, kırkında, öğrenci mezuniyetinde yani kendince önem atfettiği her törende okumuş…
Mevlit, diğer sosyo-kültürel (müzik, dinî-tarihî bilgi, edebî zevk, tören-ritüel ihdas etme vb.) yönlerine ilaveten çocuklara isim bulma-verme konusunda bir mutabakat meydana getirmekte ve toplumu birleştirmektedir. Mevlit ve gelenek Sözü, musikisi, gelenek icadı, tören havası, ibadet şevki ile bir milletin estetik zevkini yedi asırdır yoğuran bir metnin bu derece etkili olmasındaki…
Bilmem farkında mısınız? İslam dünyasına yönelik içeriden ve dışarıdan müthiş bir taarruz, saldırı, tecavüz ve karalama furyası aldı başını gidiyor. Özellikle kitle iletişim araçlarının çeşitlenmesi, hızlanması, internet ve sosyal medya kullanımının yaygınlaşması bu saldırıların hacim ve etkisini de katlamış vaziyette. Süregiden küresel kötülüklerin sırtına yükleneceği bir ‘şamar oğlanı’ aranıyordu ve…

DARWİNİZM: BİLİMİN ÂMENTÜSÜ

Pazar, 08 Ekim 2017 13:45
Evrim teorisi, XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren sadece bilim dünyasının değil, dünya görüşlerinin şekillenmesinde de önemli roller üstlendi. Biyolojiden sosyolojiye psikolojiden, antropolojiye birçok disiplini etkisi altına aldı. Ortada fen bilimlerini ilgilendiren bir teori vardı. Ama bir müddet sonra Sosyal-Darwinizm denilen bir şeyden bahsedilir oldu. Çünkü teori, yalnızca doğanın işleyiş düzenini,…

KERBELA-YI ARAKAN

Çarşamba, 20 Eylül 2017 00:32
Kerbela bir mekânın adı mıdır? Yaşanmış bitmiş tarihsel bir vakıa mıdır, yoksa Habil ve Kabil’den beri insanın insana reva gördüğü bütün zulümlerin müşterek remzi midir? Dünyanın neresinde bir mazlum çaresizlik içine düşürülmüşse, aç biilaç, naçar bırakılmışsa orada bir Kerbela yeniden yaşanmakta, âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamber’in şahs-ı manevisi yeniden…

İNSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

Pazartesi, 11 Eylül 2017 16:50
İslam inancına göre varlık alanında insan, yaratılış şekli, gayesi ve misyonu itibariyle mükemmeli ve en güzeli temsil etmektedir. Yaratıcı Kudret’in ifadesiyle ilâhî tekliflere muhatap ve her şey kendisi için yaratılmış olan mükerrem varlık insanın yaratılış gayesi, Allah’ın (c.c.) varlık ve kudretinin delillerini görme, anlama temeline dayalı yalnız O’na yönelik ve…
Yaşanan depremde binlerce kişi ölür, bayram tatili dönüşü kazalarda yaralıların sayısı yüzü bulmuştur. Açıklanan sınav sonuçlarıyla hayallerinin bir yıl daha gerçekleşmeyeceği haberini alır öğrenci. Ve hapishaneler “kader mahkûmları!” ile doludur… Olumsuz, üzücü, negatif hemen hemen her durum için “kullanılan” bir kavramdır kader. Ne gariptir ki başarıda, müjdede, sevinçte “bu benim…
“Biz kısık sesleriz, minareleri sen ezansız bırakma Allah’ım!..” Ezan bir kıyamdır, bir ba'sü ba'delmevttir. Bir diriliş bir cihat çağrısıdır. Ezan dinin şiarıdır... Gece yarısından sonra okunan ve bize vakitsiz gibi gelen ezan ya bir muştunun ya da bir felaketin habercisidir... "Darbelerin susturduğu ezandan, salaların susturduğu darbelere" bize bir direnişi haber…

EROL GÜNGÖR'DE VATAN TASAVVURU

Cumartesi, 08 Temmuz 2017 23:22
İlk dönem Türk aydınları, “vatan” kavramı üzerinde hayli kafa yormuş, onu feodal toplumdaki “bizim köy” algısından uzaklaştırarak, Namık Kemal’in “Cümlemizin validemizdir vatan” mısraında olduğu gibi “cümle devlet toprakları” muhtevasına haiz kılmışlardı. Böylece Osmanlı’nın sonu ve Cumhuriyetin ilk devirlerinde güncel bir sorunla da karşılaşmaları kaçınılmaz olmuştu. Şöyle ki; vatan dediğimiz kara…

BİR SEVDA İŞARETİ: ŞEHADET

Cumartesi, 08 Temmuz 2017 23:17
Şehit, sözlükte, “Bir olaya şahit olmak, bildiğini söyleyip tanıklık etmek, bir yerde hazır bulunmak.” gibi anlamlara gelir. Çoğulu “şüheda” olan şehit dinî bir terim olarak Allah yolunda öldürülen Müslümanı ifade eder. Şehadet, “Yüksek bir ülkü uğrunda ölmek, şehit olmak.” anlamındadır. Allah yolunda can vermek bir Müslüman için en büyük ülküdür…
Ülkemizde 28 yıldır farklı etkinliklerle icra edilen Kutlu Doğum Haftası, Hz. Peygamber’i (s.a.s.) anmak, onun mesajını anlamak ve geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla gündeme alınmış hayırlı bir hizmettir. Bütün insanlığa gönderilmiş bir peygamber olan Hz. Muhammed’in (s.a.s.) doğumu insanlık için elbette çok önemli bir hadisedir. İlahî vahiy onunla tamamlanmış yani peygamberlik…

CANLARA ÜFLENEN TAZE BİR RUHTUR RAMAZAN

Çarşamba, 07 Haziran 2017 01:38
Ramazan ayı müminin yıllık hayatında oldukça önemli bir dönemdir. Rabbimiz, ramazan ayını diğer zamanlarda bulunmayan birçok manevi güzellikle, hayır ve bereketlerle donatmıştır. Bu ay, müminler için hayır, bereket, şifa, rahmet ve mağfiret ayıdır. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş ayıdır. Bu ay; orucu, sahuru, iftarı, teravihi, safları dolan…