İstikamet Neresi?

Salı, 03 Temmuz 2018 11:32
“Mutluluk için istikamet, istikamet için iki dünya merkezli olmak gerekir.” İnsan istikametsiz olabilir mi? Olamaz cevabını verdiğinizi duyuyor gibiyim. İstikameti belirli bir yöne gitmek gibi basit bir anlamda kullansak dahi bu soruya yine aynı cevabı veririz. Aslında herkesin yürüdüğü bir yol, ulaşmak istediği bir hedef var elbette. Ancak yürünen yolun…
Tarihî çerçeve Tek başına insan kalbi, gaflet uykusundan kurtulamaz. Gaflet uykusuna dalan da hataya düşmekten kurtulamaz. Bu tür olumsuzluklardan sıyrılabilenler ancak peygamberlerdir. Onlar da ancak ilahî vahiy ve destekle güvenli sahile erebilirler. Peygamberler, yüklendikleri görev gereği hatadan, dalaletten ve kötü eğilimlerden korunurlar. Âdeta onların kalbinden gaflet uykusu ebediyen uçup gider.…
Kavramlar, eskilerin lisanı ile mefhum, uzun yıllar sonucunda oluşmuş, içinde yaşadığı toplumun dili, dini, kültürü ile yoğrularak o toplumun ortak lisanı olmuş anlamlar dünyasıdır. İnsan zihninin yapıtaşları olan kavramlar sadece belli bir topluluğun dünyasını anlamayı değil, aynı zamanda bizi biz yapan, ‘öteki’ ile farkımızı ortaya koyan sınırlarımızdır. Kavramlar, aynı duyguyu…
Hem uluslararası medyada hem de Türkiye’de dinî sembol ve görsellerle artık daha yoğun bir şekilde karşılaşıyoruz. Şüphesiz her kültür kendine ait temsilleri medya içeriğine yansıtıyor. Bununla birlikte küreselleşme ve teknolojik imkânlar dünyanın herhangi bir yerindeki bilgiye bizim de kolaylıkla ulaşmamızı sağlıyor. Uluslararası medyada; daha çok Avrupa’daki kraliyet ailesi fertlerinin kilise…
Hicret’ten sonra Hz. Peygamber (s.a.s.) ve sahabenin hayatı tümüyle değişmişti. Peygamberimiz önce, Medine’nin merkezine büyük bir mescit yaptırdı. Kendi evi de o mescide bitişik/yakın inşa edildi. Mekke döneminde daha çok iman ve ibadet konularıyla ilgili ayetler inerken, hicretten sonra ibadet, sosyal ve iktisadi hayatla ilgili ahkâm ayetleri inmeye başladı. Bu…
İsraf; lüzumsuz yere harcama yapmak, ihtiyaçtan fazla tüketmek, saçıp savurmaktır. Peygamber Efendimiz (s.a.s.) kıtlık yıllarını da bolluk yıllarını da yaşamıştır. O, garip, yoksul ve kimsesiz olduğu zamanları da emirü’l-müminin olduğu günleri de görmüştür fakat hayatında hiçbir zaman israf etmemiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.s.), bir seferden dönerken abdestin nasıl alınacağını soran bedeviye,…
Değişim ve Süreklilik İkilemi Varlıklar âlemindeki değişim ve süreklilik, insanoğlunun zihnini her dönem meşgul etmiştir. Süreklilik içinde değişim ya da değişime rağmen bir süreklilik nasıl gerçekleşmektedir? Söz gelimi, geçen yıllar zarfında bir insanda değişen ve aynı kalan nedir? Diğer bir deyişle zamanın ilerlemesi ile birlikte üzerinde değişiklik olduğunu bilmemize ve…

Fetva ve Değişim

Cumartesi, 31 Mart 2018 17:34
Fetva kavramının en dikkat çekici konusu, önceki fetvaların bazı gerekçelere bağlı olarak değişip değişmeyeceği meselesidir. Bu mesele etrafında birisi tefrit diğeri ifrat sayılabilecek iki sağlıksız tavır yanında, metodik çerçevede daha dengeli bir değişim teorisi öneren üçüncü bir tutum bulunmaktadır. Her nasılsa verilmiş olan fetvanın asla değişmeyeceğini savunan tefrit yaklaşımı, klasik…

Din ve Değer

Cumartesi, 31 Mart 2018 17:33
Davranışlarımıza Ne Yön Veriyor? Davranışlarımızın temelinde hangi faktörlerin yer aldığı sorusu, insan bilimlerinin temel problemlerinden birisidir. Evet, bir taraftan fizyolojik ihtiyaçlarımız vardır, diğer taraftan da psikolojik ve toplumsal ihtiyaçlarımız. İnsan sadece yiyecek, eş ve barınakla yetinmez; yekdiğerine güvenmek ister, sevilmek ihtiyacındadır, saygı görmeyi arzular. İhtiyaçların dışında, başkaları üzerinde hâkimiyet kurmak,…

Şehitlik ve Gazilik

Cumartesi, 03 Mart 2018 18:57
Sözlükte; tanık, bilen, muttali olan, hazır olan ve delil anlamlarına gelen, “şehit” kelimesi, din ıstılahında; iman, ibadet ve ahlakı ile insanlara örnek olan (bk. Bakara, 2/63.) ve dinini savunmak ve yaşamak, saldırıya uğrayan vatanlarını, can, mal ve namuslarını korumak için savaşırken düşmanlar tarafından öldürülen (bk. Âl-i İmran, 3/140.) akıllı ve…