Arapça “savb” kökünden türeyen ve “ulaşmak”, “isabet etmek”, “bela gelmek” gibi anlamları olan “esâbe” fiilinin ism-i failidir. Ansızın ve şiddetle gelen felaket, bela, sıkıntı, kısacası insana ve çevresine yönelik her türlü nahoş olayları niteler. “Musibet” kelimesi Kur’an’da 10 ayrı ayette geçmektedir. Dinî literatürde genelde şerri tanımlayan bir kavram olarak kullanılsa…

Gençliğin Rol Modeli: Ashab-ı Kehf

Çarşamba, 31 Ocak 2018 19:03
İman küfür, hak ve batıl mücadelesi ilk insanla birlikte başlamış ve kıyamet gününe kadar devam edecektir. Her peygamberin karşısında bir zorba ya da zorbalar yer almıştır. Tarihin belli bir evresinde yaşanan “Ashab-ı Kehf” kıssası da bu mücadelenin önemli örneklerinden biridir. Özellikle bu kıssa, toplumun ıslahı ve kötüden iyiye doğru değişimi…
İsra ve Miraç hadisesinin özü Hz. Peygamber’in (s.a.s.) İsra ve Miraç mucizesi Kur’an’da açık olarak sadece İsra kısmıyla yer alır. Hadislerde ise hem başlangıcında birtakım ilave bilgiler hem de devamında yani Kudüs durağı sonrasında göklere doğru gerçekleşen bir Miraç hadisesinden bahsedilir. Buhari-Müslim ortak rivayetini eksen alarak Miraç hadisesini şöyle özetlemek…

Rüzgâra Fısıldamak

Perşembe, 04 Ocak 2018 13:26
Derdimi götürsen uzaklara diyorum, sonra getirsen geri… Bu kuru şehir yüklü acımasız ağırlığın altında nefes alıp verirken, bu miraç izli zamanın hangi dilimindeysen, hüzünlü bir grup vaktinin dökülen ışıkları gibi, peygamber kokusuyla çıkıp gelsen… Götürsen uzaklara diyorum, kavimlerin göç yoluna vursan, bildiğin ne varsa anlatsan; yıkasan, temizlesen, yanında tutsan… Diyorum…
Bütün Müslümanların çetin bir sınavdan geçtiği günümüzde, her mümin, kullandığı dilde, dini kurumlarımıza, kardeşliğe halel getirecek iddia, ifade ve söylemlerden uzak durmalı, özellikle siyasetçiler, yazarlar, akademisyenler, âlimler ve karar verici konumunda bulunan herkes, sorumluluk bilinciyle hareket etmelidirler. Bir bütün olarak din, insanın Allah’la, hemcinsleriyle ve varlıkla olan ilişkilerini vahiy düzleminde…
Sünnet kavramına dair İslam düşünce tarihinde çok farklı tanımlar ve yorumlar yapılmıştır. Bunları şöylece sıralamak mümkündür: Sünnet “Hz. Peygamber’in söz, fiil, onaylamalarıdır. (kavl, fiil ve takrir)” “Hz. Peygamber’in şer’î delil olmaya elverişli söz, fiil ve onayları”, “farz ve vacip dışındaki dinî hükümler” ve son olarak “Hz. Peygamber’in yaşayış şekli” veya…

İSLAM TEFEKKÜRÜ VE HZ. MUHAMMED (S.A.S.)

Perşembe, 02 Kasım 2017 12:07
Tarihin derinlikleri içinde kaybolmuş nice medeniyetler ve bu medeniyetlerin ana umdelerini oluşturan farklı tefekkür tarzları olduğu gibi, kadim geçmişten günümüze ulaşan pek çok akıl yürütme biçimi ve düşünce sistemi de vardır. Bilinen tarih boyunca Hint ve Çin Felsefelerinin Brahmanist, Budist, Taoist, Konfüçyanist biçimlerinden Mısır Hermetizminden Babil Bilgeliğine, Pers Zerdüştlüğünden Antik…
Peygamberimizin (s.a.s.) örnek alınmasının çok önemli görüldüğü ve dinî bir gereklilik olarak kabul edildiği Osmanlı toplumunda halk, gündelik hayatta sünnete uygun yaşamaya çalışmış, ayrıca her sınıftan insan, her fırsatta ona olan sevgi ve bağlılığını bir şekilde göstermenin yollarını aramıştır. Bilindiği gibi, Sultan Çelebi Mehmet’ten itibaren Osmanlı hükümdarları, “Surre Alayları” düzenlemiş…

MEVLİT SADECE MEVLİT MİDİR?

Perşembe, 02 Kasım 2017 10:48
Sana şair diyen, oğlum, seni gördüm yalnız!Kimi mevlidci diyor...— Ah olabilsem, nerede!Yetişilmez ki Süleyman Dede yükseklerde.” M. Akif Ersoy Mevlit, Hz. Peygamber’in şanını yüceltmek maksadıyla kaleme alınmakla kalmamış, milletimiz onu doğumda, düğünde, cenazede, nişanda, nikâhta, evlilikte, askere uğurlamada, ölünün yedisinde, kırkında, öğrenci mezuniyetinde yani kendince önem atfettiği her törende okumuş…
Mevlit, diğer sosyo-kültürel (müzik, dinî-tarihî bilgi, edebî zevk, tören-ritüel ihdas etme vb.) yönlerine ilaveten çocuklara isim bulma-verme konusunda bir mutabakat meydana getirmekte ve toplumu birleştirmektedir. Mevlit ve gelenek Sözü, musikisi, gelenek icadı, tören havası, ibadet şevki ile bir milletin estetik zevkini yedi asırdır yoğuran bir metnin bu derece etkili olmasındaki…