EKONOMİ VE DEĞER

Pazartesi, 27 Kasım 2017 16:08
İnsanlık tarihi boyunca gönderilen peygamberlerin temel mesajları arasında, pazar güvenliğinin sağlanması, sömürünün engellenmesi, haksız kazancın yasaklanması ve sermayenin belli ellerde temerküzüne sıcak bakılmaması daima olagelmiştir. Son peygamber Hz. Muhammed’in (s.a.s.) tebliğ ettiği İslam dini de adalet, hakkaniyet, paylaşım, diğerkâmlık, helal kazanç ve onurlu yaşam esaslı bir iktisadi yapı öngörmüştür. Ticaretin…

SOSYAL İLİŞKİLERDE İYİLİK VE KÖTÜLÜK

Pazartesi, 27 Kasım 2017 15:58
İnsanlar tek başına değil, daima köy, kasaba ve şehirlerde diğer insanlarla birlikte yaşarlar, aynı sokağı, hatta aynı apartmanı paylaşırlar. İşte, alışverişte, parkta, hastanede, otobüste, vapurda, camide ve daha pek çok alanda birlikte bulunurlar. İnsanların komşuları, akrabaları, dostları ve arkadaşları olur. Öğrenci öğretmen, amir memur, işçi işveren, usta çırak, asker komutan…

MEVLANA VARSA ARABESK YOKTUR

Pazartesi, 27 Kasım 2017 15:52
İrade hürriyeti konusu Mevlana’nın fikir dünyasında ehemmiyet arz eder. Nitekim mütefekkirimizin yaşadığı dönem, Anadolu coğrafyasının işgal ve yağma ile karşı karşıya kaldığı bir dönemdir. Böyle durumlarda halk, çaresizliği kabullenip, bir kurtarıcı arama, mesih bekleme gibi tavırlar sergileyip cebri bir kader anlayışına sarılır. İşte böyle bir dönemde Mevlana, ehlisünnet akaidini Cebriyeci…

BİR HAK VE ADALET PORTRESİ: HZ. ÖMER (R.A.)

Çarşamba, 01 Kasım 2017 15:28
Raşit halifelerin ikincisi olan Hz. Ömer’-in (634-644) nesebi, Kureyş kabilesinin Adîoğulları boyuna dayanır. Onun künyesi Ebu Hafs, en meşhur lakabı ise “Faruk”tur. Fil Vakası’ndan 13 yıl kadar sonra Mekke’de doğdu. İslam’dan önceki hayatı hakkında kaynaklarda fazla bilgi bulunmamaktadır. İslam’ın ortaya çıkışı sırasında Mekke’de elçilik görevini yürütüyordu. Hz. Ömer, Müslümanlar Daru’l-Erkam’da…

TOPYEKÛN KURTULUŞ REÇETESİ: İSAR

Çarşamba, 01 Kasım 2017 14:42
Bütün insanlığa dünya ve ahiret saadeti bahşeden yüce dinimiz İslam’ın ortaya koyduğu itikadi, ameli, hukuki ve ahlaki prensipler incelendiğinde; her birinin insanlığın kurtuluşu ve saadeti için ne denli vazgeçilmez olduğu görülecektir. Müslümanlar tarih boyunca bu prensiplere sıkı sıkıya bağlanmış, aralarında sıkı bir irtibat kurmuş ve bu prensipleri birbirlerinin tamamlayıcısı olarak…
İnsan, toplumsal bir varlıktır. Çünkü tek başına varlığını devam ettiremez. Onun için birey-toplum ve çevre arasında sürekli bir ilişki vardır. Müslüman her zaman taraf olduğu iş ve işlemlerde meşruiyete önem vermek zorundadır. Öyle gelişi güzel nefsinin heva ve heveslerine bağlı olarak yaşayamaz. Zira hem bu dünyada hem de ahirette yapıp…

SABIR VE ŞÜKÜR

Cuma, 06 Ekim 2017 16:30
Canlı olarak dünyaya gelen her nefis için kum saati tersine çevrilmiş, geri sayım başlamıştır artık. Toprağa atılan bir tohumun canlılık seyri yeryüzüne çıkana kadar belli olmasa da varoluş sürecinin başladığı ve toprağı yarıp çıkması gerektiği bilinir. Bir kelebeğin kimselerin içeride neler olup bittiğini hiçbir zaman bilemeyeceği kozasından rengârenk boyalarla boyanıp…
“Cebrail, var haber ver Sultan-ı Enbiya’ya Düştü Hüseyin atından, Sahra-yı Kerbela’ya”Kazım Paşa Tarih, destanlar kadar gönüllere düşen ağıtları da yazar. Bu yüzden kalemin de zorlandığı zamanlar olur. Acının, hüznün, gözyaşının tarifini yüklenemez bazen kelimeler. Hele ki, akla zarar, kalbe ziyan bir vahşetse ömrünüze ulaşan… Hele ki, Ehlibeyt’in masum, tertemiz isimleriyse…

DİN VE EĞİTİM

Pazartesi, 11 Eylül 2017 15:12
İklim kuşaklarının etkisi, mizaç teorileri, genetik yapı, çevre faktörü, beslenme biçimleri, ilahî takdir/kader gibi hususlar dikkate alındığında insanın eğitilebilir bir varlık olup olmadığı tartışmasını bir kenara bırakıyor ve İbn Miskeveyh’in (ö. 1030) bakışıyla insan eğitime müsait bir varlık olmasa idi peygamberlerin gönderilmesi abes olurdu diye düşünüyoruz. Tarihsel ve gündelik tecrübe,…

ANNE BABAYA İHSANDA BULUNMAK

Pazartesi, 11 Eylül 2017 15:09
Rabbimiz (c.c.) Kur’-an-ı Kerim’de biz kullarından ısrarla salih ameller yapmamızı istemektedir. Bunu, Kur’an-ı Kerim’de “salih amel” kavramının 93 defa geçmesinden anlıyoruz. “Salih amel” kavramının geçtiği ayetlerin çoğunda Rabbimiz (c.c.) “iman edip” ifadelerinden sonra “salih amel işleyenler” şeklinde bir sıralama yapmakta; rızasına, kurtuluşa, cennete kavuşacakların iman ettikten sonra salih amel yapanlar…

ÇOCUĞA İBADETİ SEVDİRMEK

Pazartesi, 11 Eylül 2017 15:02
Dünya bir nöbet yeridir. Dedelerin nenelerin geçtiği, babaların annelerin geldiği ve onlardan da çocukların devraldığı bir hayat nöbetinin nöbetçisidir insan. Öyle bir nöbettir ki bu, geri dönüşü, tekrarı ve ne zaman, nerede nihayete ereceği belli olmayan... Sonunda va’d veya vaid ile mukabele olunacağımız, geri dönüp telafi etsem dediğimizde ise geçti…
Efendimiz (s.a.s.) âlimleri yıldızlara teşbih eder bir hadis-i şeriflerinde. (Ahmed b. Hanbel, Müsned) Onların vefatını da toplum için, onarılamayan bir musibet, kapatılamayan bir gedik olarak değerlendirir ve “Bir topluluğun ölmesi bir âlimin ölmesinden daha hafiftir. Onun ölümü, sönen bir yıldız gibidir.” (Taberâni, Ebu Yala) buyurur. 27 Ekim 2016 Perşembe günü…
Hz. İbrahim (a.s.) oğlu Hz. İsmail (a.s.) ile birlikte Kâbe’yi inşa ederek, "Ey Rabbimiz! Bize ibadet yollarımızı göster!" (Bakara, 2/128.) şeklinde dua etmesi üzerine Allah Teala Cebrail'i göndererek, Hz. İbrahim'e hac ibadetini nasıl yerine getireceğini öğretmiştir. (Ebu Cafer Muhammed b. Cerir Taberî, Târîhu’r-Rusûl ve’l-Mülük, Tahkik: Muhammed Ebu’l-Fadl, İbrahim, Daru’l-Maarif, Kahire…

HAC İBADETİ MALİ BİR İBADET MİDİR?

Cuma, 04 Ağustos 2017 14:49
İbadet, Allah'a kulluk etmek, Allah ve peygamberinin emir ve yasaklarına uymaktır. İbadetler; namaz, oruç ve hac gibi "ibadet-i mersume" veya Allah'ı zikretmek, anne ve babaya ihsanda bulunmak ve doğru sözlü olmak gibi "ibadet-i gayr-i mersume" olur. "İbadet-i mersumeler"; belirli zaman, belirli mekân ve belirli şartlara riayet edilerek yapılır. Mesela orucun…

ARAMIZDAKİ HUKUK: ARABULUCULUK

Cuma, 07 Temmuz 2017 23:16
Toplum içinde sosyal bir varlık olarak yaşayan insan gerek yaşamını idâme ettirmesinde gerekse insanlarla olan ilişkilerinde mutlaka diğer insanlara ihtiyaç duyar. Bu ihtiyaçlar zamanla birtakım ihtilafları ve uyuşmazlıkları da beraberinde getirecektir. İmtihan dünyasının ayrılmaz bir parçası olan ihtilaflı konuların çözümü ve bu meselelerin çözümü konusunda takınılacak tavırlar da Müslümanlar için…
Güler yüz, bütün insanların kolayca anlayabileceği ortak beden dilidir. Peygamberimizin özelliklerinden birisi de, onun güler yüzlü ve tatlı dilli olmasıdır. “Güzel söz bir sadakadır.” diyen Hz. Muhammed daima iyiyi, güzeli ve doğruyu söylemiş, lüzumsuz ve kırıcı konuşmalardan sakınmıştır. Peygamberimiz, insanlara karşı şefkat, merhamet ve hoşgörü ile muamele ederdi. Hoşgörü, Hz.…