DİN VE EĞİTİM

Pazartesi, 11 Eylül 2017 15:12
İklim kuşaklarının etkisi, mizaç teorileri, genetik yapı, çevre faktörü, beslenme biçimleri, ilahî takdir/kader gibi hususlar dikkate alındığında insanın eğitilebilir bir varlık olup olmadığı tartışmasını bir kenara bırakıyor ve İbn Miskeveyh’in (ö. 1030) bakışıyla insan eğitime müsait bir varlık olmasa idi peygamberlerin gönderilmesi abes olurdu diye düşünüyoruz. Tarihsel ve gündelik tecrübe,…

ANNE BABAYA İHSANDA BULUNMAK

Pazartesi, 11 Eylül 2017 15:09
Rabbimiz (c.c.) Kur’-an-ı Kerim’de biz kullarından ısrarla salih ameller yapmamızı istemektedir. Bunu, Kur’an-ı Kerim’de “salih amel” kavramının 93 defa geçmesinden anlıyoruz. “Salih amel” kavramının geçtiği ayetlerin çoğunda Rabbimiz (c.c.) “iman edip” ifadelerinden sonra “salih amel işleyenler” şeklinde bir sıralama yapmakta; rızasına, kurtuluşa, cennete kavuşacakların iman ettikten sonra salih amel yapanlar…

ÇOCUĞA İBADETİ SEVDİRMEK

Pazartesi, 11 Eylül 2017 15:02
Dünya bir nöbet yeridir. Dedelerin nenelerin geçtiği, babaların annelerin geldiği ve onlardan da çocukların devraldığı bir hayat nöbetinin nöbetçisidir insan. Öyle bir nöbettir ki bu, geri dönüşü, tekrarı ve ne zaman, nerede nihayete ereceği belli olmayan... Sonunda va’d veya vaid ile mukabele olunacağımız, geri dönüp telafi etsem dediğimizde ise geçti…
Efendimiz (s.a.s.) âlimleri yıldızlara teşbih eder bir hadis-i şeriflerinde. (Ahmed b. Hanbel, Müsned) Onların vefatını da toplum için, onarılamayan bir musibet, kapatılamayan bir gedik olarak değerlendirir ve “Bir topluluğun ölmesi bir âlimin ölmesinden daha hafiftir. Onun ölümü, sönen bir yıldız gibidir.” (Taberâni, Ebu Yala) buyurur. 27 Ekim 2016 Perşembe günü…
Hz. İbrahim (a.s.) oğlu Hz. İsmail (a.s.) ile birlikte Kâbe’yi inşa ederek, "Ey Rabbimiz! Bize ibadet yollarımızı göster!" (Bakara, 2/128.) şeklinde dua etmesi üzerine Allah Teala Cebrail'i göndererek, Hz. İbrahim'e hac ibadetini nasıl yerine getireceğini öğretmiştir. (Ebu Cafer Muhammed b. Cerir Taberî, Târîhu’r-Rusûl ve’l-Mülük, Tahkik: Muhammed Ebu’l-Fadl, İbrahim, Daru’l-Maarif, Kahire…

HAC İBADETİ MALİ BİR İBADET MİDİR?

Cuma, 04 Ağustos 2017 14:49
İbadet, Allah'a kulluk etmek, Allah ve peygamberinin emir ve yasaklarına uymaktır. İbadetler; namaz, oruç ve hac gibi "ibadet-i mersume" veya Allah'ı zikretmek, anne ve babaya ihsanda bulunmak ve doğru sözlü olmak gibi "ibadet-i gayr-i mersume" olur. "İbadet-i mersumeler"; belirli zaman, belirli mekân ve belirli şartlara riayet edilerek yapılır. Mesela orucun…

ARAMIZDAKİ HUKUK: ARABULUCULUK

Cuma, 07 Temmuz 2017 23:16
Toplum içinde sosyal bir varlık olarak yaşayan insan gerek yaşamını idâme ettirmesinde gerekse insanlarla olan ilişkilerinde mutlaka diğer insanlara ihtiyaç duyar. Bu ihtiyaçlar zamanla birtakım ihtilafları ve uyuşmazlıkları da beraberinde getirecektir. İmtihan dünyasının ayrılmaz bir parçası olan ihtilaflı konuların çözümü ve bu meselelerin çözümü konusunda takınılacak tavırlar da Müslümanlar için…
Güler yüz, bütün insanların kolayca anlayabileceği ortak beden dilidir. Peygamberimizin özelliklerinden birisi de, onun güler yüzlü ve tatlı dilli olmasıdır. “Güzel söz bir sadakadır.” diyen Hz. Muhammed daima iyiyi, güzeli ve doğruyu söylemiş, lüzumsuz ve kırıcı konuşmalardan sakınmıştır. Peygamberimiz, insanlara karşı şefkat, merhamet ve hoşgörü ile muamele ederdi. Hoşgörü, Hz.…
Bugün bütün dünyada, bütün toplumlarda, bütün toplumsal ortamlarda, bütün toplumsal ilişkilerde bir güven sorunumuz olduğu açıktır. Güven sorununa bağlı olarak bir sevgi, saygı, samimiyet, özen, nezaket, dürüstlük, emanete sahip çıkma, sözünde durma, ahde vefa, özveri, medeniyet, hak-hukuka riayet sorunumuz olduğu çok barizdir. Çok net bir şekilde anlaşılıyor ki, insanlığın bir…

İNSANIN GÜVEN ARAYIŞI

Pazartesi, 05 Haziran 2017 23:38
İnsanoğlunun anne rahmine konuk olmasından ölümüne kadar geçen süre zarfında en çok ihtiyaç duyduğu histir güven duygusu. Kişinin içkin ve aşkın dünyasını anlamlandıran bu duygunun ilk istasyonu ise hiç şüphesiz bağlanma refleksidir. Zira İngiliz psikolog John Bowlby (ö. 1990), insanın güven ihtiyacının ilk kez anne ve çocuk arasında gündeme geldiğini…