EDİTÖRDEN

Kur’ân-ı Kerim, yüce Allah (c.c.)’nin insanoğluna ilahi mesajıdır. Bu mesajın tebliğ ve tebyin edilmesi, tatbikatında örnek olunması vazifesi ise peygamberlere aittir. Yüce Allah’ın aynı zamanda rahmetinin nişanesi olarak vazifelendirdiği peygamberlerden biri ve sonuncusu Hz. Muhammed (s.a.s.) de sözleri ve uygulamaları ile “en güzel örnek”tir. Hz. Muhammed (s.a.s.)’in dindeki bu önemli konumundan dolayı bir Müslümanın hayat anlayışında ve dünya görüşünde onun sünneti önemli...

NEBEVÎ SÜNNETTE MÂNEVÎ DANIŞMA VE REHBERLİK: ABDULLAH B. AMR’IN “İBADET HAYATI” GÖRÜŞMESİ

ÖZ Sünnet, hayatın pek çok alanı gibi, mânevî danışmanlık ve rehberlik için de hareket noktası oluşturabilecek bir kaynak konumundadır. Zira farklı yaş gruplarının, cinsiyetlerin, mesleklerin ve bireylerin özellikle ibadet konusunda yönlendirilmesi önemli ve hassas bir süreçtir. Bu çalışmada, Hz. Peygamber’in (s.a.s.), aralıksız ve yoğun bir ibadet programında ısrarcı olan genç sahâbî Abdullah b. Amr ile yaptığı detaylı görüşmeyi anlatan rivayetler incelenecektir. Bu bağlamd...

HANEFÎ BORÇLAR HUKUKU LİTERATÜRÜNDE TEADDÎ KAVRAMININ ANLAM ÇERÇEVESİ: TEADDÎ-HUKUKA AYKIRILIK-KUSUR İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA BİR İNCELEME

ÖZ Klasik Hanefî hukuk terminolojisinde önemli bir yeri olan teaddî kelimesi, günümüzde genellikle hukuka aykırılık olarak anlaşılmakta ve aktarılmaktadır. Hukuka aykırılığın, fâilin fiile dönük iradesinden bağımsız objektif bir unsur olması ve Mecelle’nin mübâşeret ve tesebbüb sorumluluğunu düzenleyen ilgili maddelerinde (müteaddî yerine) müteammid kelimesinin kullanılması, teaddîliğin hukuka aykırılığa indirgenip indirgenemeyeceği sorununu karşımıza çıkarmaktadır. Klasik H...

İLLETİN TAHSİSİNE CEVAZ VERMEK MU’TEZİLÎ OLMAK MIDIR?

ÖZ Hanefî usûlünde illetin tahsisi tartışması zaman zaman kelâmî bir hüviyet kazanmıştır. Kerhî, Cessâs ve Debûsî, illetin tahsisine cevaz verseler de Serahsî ile başlayan süreçte Hanefî usûlüne hâkim olan yaklaşım, illetin tahsisini reddetmek yönünde olmuştur. Bu yaklaşımın öncüsü durumunda olan Serahsî, illetin tahsisine cevaz vermeyi “Mu’tezile’ye meyil” olarak değerlendirmiştir. Ona göre illetin tahsisine cevaz verenler, Mu’tezile’nin temel öğretilerini - özellikle ictih...

YEDİ HARF BAĞLAMINDA KUR’ÂN’IN RESÛLULLAH DÖNEMİNDE KİTAPLAŞTIRILMASI MESELESİ

ÖZ Kur’ân’ın Resûlullah döneminde vahyin devam etmesi sebebiyle kitaplaştırılmadığı konusunda yaygın bir kanaat vardır. Hâlbuki vahyin devam etmesine rağmen Kur’ân’ın tamamen ezberlendiği kabul edilmektedir. Bununla birlikte bazı âlimler Kur’ân’ın tamamının Peygamberimiz döneminde hem ezberlenerek hem de yazıya geçirilerek bir kitap hâline getirildiğini savunmaktadırlar. Zira Resûlullah’ın, gelen âyetlerin kitabın neresine yazılması gerektiğini vahiy kâtiplerine bildirdiği v...

İSLÂM DÜŞÜNCE VE MEDENİYETİNDE YÖNETİM-AHLÂK İLİŞKİSİ

ÖZ Birlikte yaşama ihtiyacıyla var edilen insanların, birbirleriyle ilişkilerine dair planlama, uygulama ve denetim süreçlerini gerçekleştirme aracı olarak ortaya çıkan yönetimin hangi ilke ve değerlere dayanması gerektiği konusu kadim medeniyetlerden beri tartışılagelmiştir. Yönetimin etik-ahlâkî değerlerle ilişkisine dair yaklaşımlarda köklü bir geçmişe sahiptir. Günümüz dünyasında önemli bir araştırma alanı bulunan yönetim etiği/ahlâkı konusunun, İslâm düşünce ve medeniy...

MEZHEP OLGUSU VE MEZHEPÇİLİK EKSENİNDE İHTİLÂF AHLÂKI

ÖZ Bu çalışmada mezhep olgusu ve mezhep olgusunun nasıl anlaşılması gerektiğini içeren ihtilaf ahlakı üzerinde durulmuştur. Mezhep olgusu ele alınırken insan, insanın yakın sosyal çevresi, mekan, zaman ve fikir-hâdise irtibatından oluşan temel unsurların mutlaka dikkate alınması gerektiğine işaret edilmiştir. Bu temel unsurlarla birlikte psikolojik, sosyolojik, çevresel, siyâsal, ekonomik, dînî (metinler ve yorum farklılığı) gibi pek çok unsurun da insanların varlık, sosyal ...

DİYANET İLMİ DERGİ TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL 2017
İLMİ DERGİ TEMMUZ 2017
İLMİ DERGİ OCAK ŞUBAT MART 2017
İLMİ DERGİ EKİM KASIM ARALIK 2016
DİYANET İLMİ DERGİ TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL 2017
İLMİ DERGİ TEMMUZ 2017
İLMİ DERGİ OCAK ŞUBAT MART 2017
İLMİ DERGİ EKİM KASIM ARALIK 2016