Mutasavvıflar tövbeyi “Allah’ın hükmüne muhalefetten rücu etmek” olarak tarif etmişlerdir. Siz nasıl tanımlarsınız tövbeyi? Terimleri/ıstılahları tarif ederken geleneğimizde iki şeye dikkat edilmiştir. Önce sözlük anlamı verilmiş ardından da ıstılah anlamı açıklanmıştır. Tövbe kavramını da bu anlayışa bağlı kalarak açıklayacak olursak, sözlük manası itibarıyla dönmek, bir şeyden rücu etmek anlamına gelir.…
Sayın hocam, Kâinatın Efendisi’nin dünyayı teşrif ettiği rebiulevvel ayına erişmiş bulunuyoruz. Müslümanlar için Mevlid-i Nebi’nin ifade ettiği anlam hakkında neler söylemek istersiniz? İslam coğrafyasında kutlanan bu güzel geleneğin tarihî sürecini anlatır mısınız? Müslümanlar için önemli zaman dilimlerinden birisi olan Mevlid-i Nebi, âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimizin doğumunu ifade eder.…
Değerli Hocam, İslami ilimler alanındaki eğitim hayatınız nasıl başladı? 1952 yılında doğum yerim olan Kayseri/Hacılar ilçesinde ilkokulu bitirdim. Sonrasında merhum Hasan Akkuş Hoca’dan kıraat dersi almış olan bir hocamızdan yaklaşık üç yıl boyunca kıraat üzerine ders aldım. Kayseri merkezdeki tarihî camilerde (Hunat Camii, Cami-i Kebir) görevli hocalarımız klasik usulde dersler…
Sayın Hocam, Din eğitimi konusunda Osmanlı’dan tevarüs eden miras üzerinden kendi eğitim geleneğimizi oluşturma hususunda ne kadar başarılı olduk? Osmanlı döneminde eğitimin durumunu göstermesi bakımından XVII. yüzyılda yaşayan Kâtip Çelebi’nin yazdığı bir kitap dikkate değerdir. İsmi, “Mizanü’l-Hak fi İhtiyari’l-Hak” Türkçe bir kitap. Yani hakkı bulmada, en doğruyu bulmada ölçü. Orada…
İslam medeniyetinin teşekkülünde belirleyici temel düşünceler, disiplinler nelerdir? Bu düşünceler bugün varlığını, etkisini sürdürmekte midir? Medeniyet tarihine baktığımız zaman medeniyetlerin esas güç kaynakları, onların sahip olduğu düşünce sistemleri ve metafizik yapılardır. Düşünce sistemi sağlam olduğu zaman medeniyet daha uzun ömürlü, daha kapsamlı ve daha kuşatıcı olur. Düşünce sistemiyle kastettiğimiz şey…

Dirilişin Aydınlığı 15 Temmuz

Salı, 03 Temmuz 2018 11:28
Türkiye düşmanları, vatan topraklarımızda demokrasinin, ekonomik refahın ve huzurun arttığı her dönemde ortaya çıkmışlar ya da kendi yetiştirdikleri ve bizden gibi görünen avanelerini ihanete memur etmişlerdir. Tarihimize bakıldığında güzel vatanımızda darbeler, müdahaleler ve iç karışıklığa sebebiyet verecek olaylar hiç eksik olmamış; ülkemizin gelişimini, yükselişini inkıtaya uğratma girişimleri olagelmiştir. Bu girişimlerde…
Din ve onun vazettiği değerler elbette ki kıyamete kadar geçerliliğini sürdürecek. Lakin o değerlerin canlı tutulması noktasında zamana, mekâna ve insana bağlı olarak neler yapılmalı? Dini tebliğ ile zamanın ruhu arasında nasıl bir ilişki vardır? Dini tebliğ ile zamanın ruhu arasındaki ilişkiyi yüce dinimizin değerlerini ve mesajını her zaman ve…
Sayın Hocam, ramazan-ı şerifin manevi iklimine girmiş bulunuyoruz. Öncelikle, bu mübarek ayın biz Müslümanlar için ifade ettiği anlamdan bahseder misiniz? Evet, milletçe hasret kaldığımız, büyük bir şevk ve heyecanla kavuşmayı umduğumuz, kendisine “Hoş geldin ya şehr-i ramazan!” demek için sabırsızlandığımız on bir ayın sultanının nurlu gölgesi üzerimize düşmeye başladı. Ben…
Tarihsel süreç içerisinde farklı zaman ve mekânlarda insanlığın gündemini meşgul eden göç, hâlen bir realite olarak gündemimizde. Göç nedir, insanlar neden göçerler? Göç, insanlık tarihi kadar eski sosyolojik olgulardan biridir. “Göç” olgusunu biz en genel anlamıyla insanların coğrafi anlamda yer değiştirmesi için kullanıyoruz. Bu bağlamda göç, bir bölgeden başka bir…
Siz tarihi; “İnsanın geçmişten bugüne maddi ve manevi ürettiği her şeyin bilgisi” olarak tanımlıyorsunuz. Bu tariften yola çıkarak ve biraz daha açarak tarihin sizin için ifade ettiği anlamdan söz eder misiniz? Bu tarifle “her şeyin bilgisi” derken ham bilgiyi kastetmemiştim, “analitik ve sentetik bilgi”yi kastetmiştim. “Analitik ve sentetik bilgi” vurgusunu…